Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet geeft bedrijven binnen de EU verantwoordelijkheid wat betreft de bescherming van de privacy van personen.

Slingerbos Huissen is een website van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.

1. Doel
Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze 'Privacy Verklaring' informeert over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken en geldt voor alle personen, welke in contact zijn geweest met of contactgegevens hebben achtergelaten bij Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.

Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijkheid
Bedrijfsnaam: Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.
Website: www.stelis.nl
E-mail: info@stelis.nl
Inschrijfnummer KvK: 73249882
BTW-nummer RSIN: 857394435

3. Persoonsgegevens
Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens in onze beveiligde systemen: • Naam en voornamen
• Adres, postcode en woonplaats
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Beroep
• Bankrekeningnummer
• Kopie ID

✓ Voor specifiekere doeleinden geldt dat nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, Kadaster informatie, BKR-registratie, pasfoto en het aantal kinderen worden bewaard. Bedrijfsgegevens die wij opvragen bij de KvK worden bewaard.

✓ Wij bewaren en gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

4. Doeleinden persoonsgegevens
Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst:

✓ Bij het verzamelen van persoonsgegevens voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, worden deze niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer daarvoor geen toestemming is verleend.

✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. kan aanbiedingen doen van producten en diensten, mits bij het verstrekken hiervan geen verzet is aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van persoonsgegevens. Bovendien wordt in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden de persoonsgegevens af te melden voor verder gebruik.
✓ Persoonsgegevens kunnen door Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. worden verwerkt om te kunnen verstrekken ten behoeve van de goede invulling van een publiekrechtelijke taak, de behartiging van een gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), de belastingdienst, of een vordering van een opsporingsinstantie. Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zal afhangen van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

5. Verwerven persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:
Schriftelijk
✓ Door verstrekking van de persoonsgegevens door de persoon zelf.
✓ Door verstrekking van de persoonsgegevens door een tussenpersoon, assurantiepersoon, makelaar of financiële instelling.

Digitaal
✓ Via het gebruik van de website www.stelis.nl alsmede de daarop geplaatste cookies.
✓ Cookies welke via computers of mobiele apparaten worden opgeslagen wanneer onze website is bezocht.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan:
✓ Op de pagina waar persoonsgegevens zijn verstrekt, wordt altijd gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
✓ Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. slaat zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgt ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard.
✓ Het verzenden van persoonsgegevens door Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
✓ Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
✓ Alle medewerkers van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V., met toegang tot persoonsgegevens, zijn gehouden aan een beding van geheimhouding en hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie. Derden welke persoonsgegevens verwerken, zijn gehouden aan een verwerkers-overeenkomst, om te zorgen voor er een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

7. Bijzondere persoonsgegevens
In het kader van communicatie en het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kan Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. gegevens, van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is:
✓ Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
✓ Voor de goede invulling van een publiekelijke taak.
✓ Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.
✓ Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

8. Rechten m.b.t. persoonsgegevens
De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:
✓ Recht op inzage in persoonsgegevens
✓ Recht op verbetering/aanvulling van persoonsgegevens
✓ Recht op verwijdering van persoonsgegevens
✓ Recht op het beperken van de verwerking van persoonsgegevens
✓ Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
✓ Recht op bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend via info@stelis.nl. Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Indien er niet tijdig een antwoord op het verzoek is ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kan er bezwaar gemaakt worden bij Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.. Daarnaast bestaat het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

9. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. zal nooit zonder toestemming persoonsgegevens delen met derden.

10. Bewaartermijn persoonsgegevens
✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij het wettelijk verplicht is om deze gegevens langer te bewaren.

11. Wijzigingen
✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. houdt het recht voor haar 'Privacy Verklaring' ten alle tijden eenzijdig aan te passen. Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. zal haar klanten via de website informeren over eventuele aanpassingen.

12. Contact
✓ Als u wenst te reageren op onze 'Privacy Verklaring', kunt u contact opnemen met Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.